RODO rekrutacja

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Bike Moto Center Sp. z o. o. (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bike Moto Center Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, tel. 602 469 095, NIP 679 31 41 269, Regon 366392344, KRS 0000666827, e-mail: sklep@bikemoto.pl.

2. Wszelką korespondencję w sprawach dotyczących Ochrony Danych Osobowych oraz realizacją praw z tym związanych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE” Bike Moto Center Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, tel. 602 469 095, e-mail: rodo@bikemoto.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej Umowy o pracę,

• przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnego Kontraktu B2B,

• przeprowadzenia i udziału Państwa w przyszłym procesie rekrutacyjnym. Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV w naszej bazie, należy umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Bike Moto Center Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w przyszłym procesie rekrutacyjnym.

5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w toku obecnej rekrutacji są:

• przepisy Kodeksu Pracy (art. 221 Kodeksu Pracy) – na potrzeby rekrutacji w celu nawiązania stosunku pracy - w przypadku danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, podane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

• Rozporządzenie RODO (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj. żądanie podjęcia przez Administratora czynności rekrutacyjnych przed zawarciem Umowy, którą Państwo chcecie nawiązać z Administratorem jako Pracodawcą lub jako stroną kontraktu B2B, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadniony interes Administratora - ochrona przed ewentualnymi roszczeniami).

• Rozporządzenie RODO art. 6 ust. 1 lit. a tj. dobrowolnie wyrażona zgoda w przypadku pozostałych danych osobowych (np. wizerunek, zainteresowania). Zgodę taką wyrazili Państwo wysyłając nam zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

6. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w przyszłym procesie rekrutacyjnym jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Po upływie wyznaczonych okresów przechowywania, Państwa dokumenty rekrutacyjne ulegną zniszczeniu.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, organy, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych Umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO przetwarzają dane na zlecenie i w imieniu Administratora np. świadczenie usług informatycznych przez zewnętrznych dostawców, dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarzadzania rekrutacjami – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

11. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu

Sklep internetowy Shoper Premium